Notitie bij de begroting 2012: Deze stad verdient zoveel beter

Geschreven door Webredactie op 08 november 2011

Op 3 maart 2010 ging de PvdA in Breda naar de kiezer met een boodschap dat er bezuinigd moest worden, maar dat deze bezuinigingen in overleg met de stad zouden worden gedaan, dat er geïnvesteerd zou worden in de toekomst en dat de kwetsbare mensen zo veel mogelijk zouden worden ontzien. Anderhalf jaar later blijkt dat de coalitie van VVD, CDA, D'66 en GL het tegenovergestelde doet.

Het huidige college is gefixeerd op het behalen van de bezuinigingen. Actieve betrokkenheid hierbij vanuit organisaties uit de stad wordt eerder als risico gezien dan als kans. Van de meest kwetsbare groeperingen wordt het meest gevraagd, door bezuinigingen op de WMO en het armoedebeleid. Ook extra investeringen in de toekomst blijven grotendeels achterwege. Het investeringsbedrag voor het basisonderwijs bereikt in deze raadsperiode een dieptepunt.


Daarbovenop komen de bezuinigingen van het conservatief-liberale kabinet. De bezuinigingen op de Wajong, de WSW, de bijstand, de WMO, het PGB, de kinderopvangtoeslag en het passend onderwijs. Bovendien stijgen de huren en zorgpremies. Bredase inwoners worden geconfronteerd met een stapeling van lokale en nationale bezuinigingen, die vooral dezelfde groepen hard raken. De kwetsbaren in onze samenleving kunnen misschien één van deze maatregelen nog wel opvangen, maar de stapeling van landelijke en lokale maatregelen kan voor hen fataal zijn. Ook andere groepen zoals de middeninkomens zullen hierdoor geraakt worden, als zij door pech in een zelfde situatie terechtkomen. Bijna iedereen kent wel voorbeelden van gezinnen waar de kostwinnaar zijn/haar baan is kwijtgeraakt en het gezin door het bezit van een eigen huis met te hoge woonlasten zit. Een huis dat in deze markt niet eenvoudig te verkopen is. En dan ziet men wel dat de villabelasting niet wordt doorgezet.


Waar andere gemeenten actief het debat over de stapeling aangaan en de gevolgen in kaart brengen om schrijnende situaties te voorkomen, blijft het vanuit het Bredase stadskantoor angstvallig stil. De PvdA-fractie maakt zich grote zorgen over die stapeling van maatregelen en het ontbreken van een proactieve houding van het College van B&W ten aanzien van de gevolgen van deze maatregelen.


Dat dit ook anders kan, laat de PvdA fractie zien in „Breda verdient zo veel beter‟. Dit document is geschreven in de context van de begroting 2012. De PvdA-fractie doet voorstellen om de begroting 2012 van het College van B&W te wijzigen. De cijfers uit de begroting zijn als uitgangspunt genomen. De voorstellen van de PvdA zijn erop gericht het verstoorde evenwicht dat door deze coalitie ontstaan is, te herstellen. Eerst zal worden ingaan op de stapeling die in Breda plaatsvindt. In de daaropvolgende hoofdstukken zullen maatregelen worden gepresenteerd om de stapeling op gebieden als werk, wonen, onderwijs en bestuursstijl adequater het hoofd te bieden.

3808 x gelezen

Laat een reactie achter