Vertrouwde AWBZ-zorgverlener blijft in 2015!

Geschreven door redactie op 16 oktober 2014

In Bredase huishoudens die een beroep doen op AWBZ-zorg in het kader van dagbesteding en begeleiding kan opgelucht ademgehaald worden: Breda garandeert de zorgclienten dat zij ook in 2015, wanneer de gemeente verantwoordelijk wordt voor deze taak, zorg ontvangen van hun huidige, vertrouwde zorgverlener. Dat het PvdA-wethouder Miriam Haagh en de zorgaanbieders gelukt is de overeenkomst hiervoor te sluiten, verdient een groot compliment!  

Tot eind 2014 ontvangen cliënten dagbesteding en begeleiding via de rijksoverheid vanuit de AWBZ. Vanaf 2015 horen dagbesteding en begeleiding bij de nieuwe Wmo, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De contracten met zorgverleners worden vóór 1 november van dit jaar getekend. Ook voor nieuwe cliënten is de ambulante zorg per 1 januari goed geregeld.

Resultaatovereenkomsten

De afspraken die gemaakt zijn, scheppen niet alleen duidelijkheid voor de Bredanaars die nu al zorg krijgen en voor hen die in de toekomst zorg nodig hebben, maar ook voor de organisaties die de zorg bieden. De afspraken zijn vastgelegd in resultaatovereenkomsten. Voor alle dienstverleners op het gebied van de maatwerkvoorziening Begeleiding binnen de Wmo 2015 is vastgelegd welke diensten en activiteiten de dienstverlener aanbiedt, welke tarieven daarbij gehanteerd worden en aan welke kwaliteitseisen de dienstverlening moet voldoen. Ook zijn afspraken gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld informatie-uitwisseling en facturering.

Miriam Haagh, wethouder Zorg, Welzijn, Onderwijs en Wijkontwikkeling is blij met het bereikte resultaat: "Het is mooi vast te kunnen stellen dat iedereen er keihard aan gewerkt heeft en het belang van de cliënt voorop stelt. Er is onderling vertrouwen en de wil om samen deze klus te klaren. Daarbij blijven we elkaar ook in de toekomst aanspreken om iedereen in Breda de juiste zorg te kunnen leveren die hij nodig heeft”.

Ans Verdonschot, voorzitter klankbordgroep Wmo:“Wij zijn als cliënten nauw betrokken bij de totstandkoming van deze overeenkomsten. Gelukkig hebben aanbieders en gemeenten elkaar gevonden in de voorwaarden waaronder geleverd kan worden en de prijs die daarvoor gerekend mag worden. Dat cliënten hiermee hun vertrouwde aanbieder houden, geeft rust en continuïteit in het zorgproces. Nu dit proces is afgerond kunnen we verder met uitwerking van plannen voor de zorg waarin, door het tegengaan van versnippering en bureaucratie, de cliënt echt centraal staat.”

Overgang

Cliënten die vanuit de AWBZ een indicatie hebben die na 1 januari 2015 doorloopt, behouden die zorg tot de geldigheidsduur van het indicatiebesluit afloopt, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. De zorg wordt door de huidige aanbieder geleverd. Voor de afloop van het indicatiebesluit vindt een gesprek met de cliënt plaats om samen de voorzetting van de zorg in de nieuwe situatie te bespreken.

Inspiratietafel

De in 2013 gestarte inspiratietafel is opgericht om samen met welzijns-, zorg- en cliëntenorganisaties in de stad de uitvoering van de nieuwe Wmo duurzaam vorm te geven. De deelnemers hebben afgesproken de nieuwe taken uit te voeren binnen het daarvoor beschikbare budget. Aan de inspiratietafel zijn constructieve gesprekken gevoerd om tot dit resultaat te komen. Wethouder Haagh:”De inspiratietafel blijft ook in de toekomst het podium om van elkaar te leren, elkaar aan te spreken en de zorg te blijven verbeteren. In de toekomst mogen ook nieuwe aanbieders of aanbieders die tot nu toe nog niet actief zijn in Breda, aanschuiven.”

Zachte landing

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden, met als doel dat iedereen zo veel mogelijk aan het ‘gewone’ dagelijkse leven kan blijven deelnemen en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Een deel van deze taken ligt nu nog bij de landelijke overheid. Met ingang van volgend jaar gaan zorgaanbieders deze ondersteuning namens de gemeente bieden aan Bredanaars. De gemeente wil daarbij dat inwoners hun zorg laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij huis krijgen. Inwoners die zorg vragen, krijgen een aanspreekpunt in de wijk, met wie zij samen bepalen welke zorg nodig is. De gemeente streeft ernaar al die zorgtaken uit te voeren met het geld dat daarvoor vanuit het Rijk gebudgetteerd is.

Laat een reactie achter