Meer geld naar West-Brabant

Geschreven door Ruth Giebels op 11 juli 2013

Nu de provincie een aantal fondsen beschikbaar heeft gesteld, is het zaak dat West-Brabant daarvan optimaal meeprofiteert. Omdat in het verleden het aantal aanvragen uit Breda en de rest van West-Brabant achterbleef bij de andere delen van de provincie vroeg Ruth Giebels het college hoe ervoor gezorgd kan worden dat dat deze keer niet het geval zal zijn. Eindelijk vragen die nu eens geen geld kosten, maar geld op kunnen leveren! Op 2 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Geachte leden van het college van Burgemeester en Wethouders van Breda,

Omdat Brabant tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s wil blijven behoren, hebben de Provinciale Staten vier investeringsfondsen op het gebied van energie, innovatie, breedband en natuur in het leven geroepen. Met deze fondsen wil de provincie gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties stimuleren te investeren in de toekomst van Brabant.

De volgende vier fondsen zijn opgezet:

·         <!--[endif]-->Met het Energiefonds Brabant t.w.v. € 60 miljoen kunnen projecten gericht op energiebesparing of het opwekken van duurzame energie worden gefinancierd.

·         <!--[endif]-->In het Innovatiefonds Brabant is € 125 miljoen beschikbaar waarmee particuliere investeringen in mkb-bedrijven die innoveren op het gebied van hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek, maintenance, zorg, slimme mobiliteit en landelijk gebied kunnen worden aangevuld. Ook innoverende voorstellen in de vrijetijds- of de creatieve sector kunnen in aanmerking komen voor een cofinanciering uit dit fonds.

·         <!--[endif]-->De € 50 miljoen in Breedbandfonds Brabant zal besteed worden om de aanleg van breedband te versnellen, zodat alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegang krijgen tot snel internet. 

·         <!--[endif]-->De € 240 miljoen die het Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt, is bestemd om samen met publieke en private partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verder in te vullen en natuurverbindingen aan te leggen. 

Ervaring leert dat West-Brabant in het algemeen en Breda in het bijzonder dergelijke fondsen vaak minder benut dan andere delen en steden van Brabant. Uit een analyse van de aanvragen voor de culturele Impulsgelden die de Provincie samen met BKKC beschikbaar stelde, blijkt een relatief laag aantal gehonoreerde aanvragen afkomstig uit Breda en West-Brabant. Andere delen van de provincie Noord-Brabant profiteren vaak veel meer van dergelijke regionale en ook nationale fondsen.

N.a.v. bovenstaande vraagt de PvdA-fractie het college:

1.    <!--[endif]-->Is college met ons van mening dat dergelijke kansen op gebied van regionale, nationale en internationale geldstromen c.q. fondsen met beide handen aangepakt moeten worden?

2.    <!--[endif]-->Deelt het college de analyse van de PvdA-fractie dat de benutting van dergelijke fondsen door West-Brabant en Breda beter kan?

3.    <!--[endif]-->Ziet het college een aanjagende en stimulerende rol weggelegd voor Breda, zodat meer gemeentes en organisaties in West-Brabant aanvragen indienen voor de genoemde fondsen? Hoe zou die aanjagende en stimulerende rol vorm kunnen krijgen?

4.    <!--[endif]-->Hoe kunnen kennis en kunde binnen West-Brabant gebundeld worden, zodat niet alleen het aantal aanvragen vanuit West-Brabant stijgt maar ook de kwaliteit, zodat de aanvragen een optimale kans hebben te zullen worden gehonoreerd?

Met vriendelijke groet,

Ruth Giebels

 

PvdA raadslid Breda

 

Laat een reactie achter