Landelijk woonakkoord voorbode lokale maatregelen?

Landelijk woonakkoord voorbode lokale maatregelen?

Het woonakkoord dat PvdA, VVD, D66, ChristenUnie en SGP hebben gesloten is goed voor de bouwsector; goed voor kopers en goed voor huurders. Het stemt de Partij van de Arbeid tevreden dat er nu een stevig pakket aan maatregelen ligt dat de woningmarkt weer in beweging brengt. Op 4 april komt Wethouder Bergkamp eindelijk naar de commissie Ruimte met de evaluatie van de woonagenda. Sanne Bijlsma; “Hoe eerder we dit bespreken, hoe beter, want de alliantieafspraken dienen herijkt te worden en ook over de voortgang op andere terreinen heeft onze fractie zorgen” .

[lees verder...]

Breda in afwachting van nieuwe startersleningen

Breda in afwachting van nieuwe startersleningen

Onlangs maakte het kabinet bekend € 50 miljoen beschikbaar te stellen voor een speciaal fonds voor startersleningen. Eerder deze week kondigde wethouder Bergkamp aan de uitwerking van een lokaal voorstel startersleningen ter bespreking te zullen aanbieden voor de volgende commissie Ruimte (28 februari). In november 2012 had woordvoerder Wonen Sanne Bijlsma aangedrongen op een nieuwe regeling.

[lees verder...]

Hoe bruisend wordt het bruisend waterplein?

Hoe bruisend wordt het bruisend waterplein?

Veel mensen kijken er naar uit: de lente en de zomer. Bij een zonovergoten haven hoort de levendigheid van pleziervaartuigen. Of het dit jaar weer een komen en gaan wordt van kano's en andere huurvaartuigen in het Spanjaardsgat is echter onzeker. De ondernermer werd onaangenaam verrast door een bijzonder forse lastenverzwaring. Ruth Giebels vroeg het college naar de achtergronden van deze nieuwe koers. Op 20 maart is het antwoord van het college als bijlage toegevoegd en de reactie van Ruth hierop is onderaan het artikel geplaatst.

[lees verder...]

Breda bereidt zich voor op quotum arbeidsgehandicapten

Breda bereidt zich voor op quotum arbeidsgehandicapten

Op 7 februari werd in de gemeenteraad de nota werken@breda vastgesteld. De Bredase participatie en re-integratie nota voor de jaren 2013 en 2014. Namens de PvdA-fractie is er specifiek aandacht gevraagd voor de groep arbeidsgehandicapten, die dolgraag willen werken in Breda maar niet alle kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Een motie van de PvdA over dit onderwerp werd raadsbreed aangenomen, en daarmee komt er een open brainstorm met Bredase en regionale werkgevers, maatschappelijke organisaties, cliëntenraden etc.

[lees verder...]

Meer sociaal domein in Structuurvisie Breda 2030

Meer sociaal domein in Structuurvisie Breda 2030

De tweede fase van de ontwikkeling van een realistische, houdbare en inspirerende structuurvisie, die beschrijft welke ontwikkelingen in Breda plaats moeten vinden tot 2030, is afgerond met de vaststelling van het document ‘Keuzenota Structuurvisie Breda 2030’ tijdens de raadsvergadering van 7 februari. Aan deze besluitvorming in de raad zijn talloze vergaderingen, kennisuitwisselingen, een ledenraadpleging en nadenksessies voorafgegaan. De naam van de nota doet vermoeden dat er nu heldere keuzes zijn gemaakt. Helaas is het nog niet zover.

[lees verder...]

Aandacht voor huiselijk geweld

Aandacht voor huiselijk geweld

De raadscommissie Maatschappij besprak eind januari het beleidskader voor de aanpak van huiselijk geweld.  De gemeenteraad van Breda stelt, als centrumgemeente, dit stuk vast voor de hele regio West Brabant. Woordvoerder volksgezondheid Jamal Nouhi pleitte voor verruiming van urgentiecriteria voor huurwoningtoewijzing aan gescheiden moeders in geweldsituaties. Hieronder een samenvatting van zijn betoog.

[lees verder...]

Geen tweederangs Breda in Culturele Hoofdstad

Geen tweederangs Breda in Culturele Hoofdstad

Dat Eindhoven zijn naam geeft aan Brabant Culturele Hoofdstad zou slechts een formaliteit zijn. De aandacht zou gelijk worden verdeeld over de vijf steden van BrabantStad. Onder die voorwaarde ging de gemeenteraad van Breda akkoord met de investering van € 10 miljoen, als Brabant de strijd voor de titel in zijn voordeel zou beslechten. Omdat de jury van de Culturele Hoofdstad er een andere interpretatie op na lijkt te houden, stelde Arend Hardorff met de collega's van de CDA-fractie hierover vragen aan het college.  

[lees verder...]